jagieenka

75 tekstów – auto­rem jest ja­gieen­ka.

bo naj­piękniej­szy czas to ten, kiedy marze­nia stają się rzeczywistością... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 maja 2011, 19:31

udając twar­dych przed in­ny­mi, sa­mi ska­zuje­my się na samotność... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 marca 2011, 19:07

i czar prysł...
książę znów stał się żabą... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 lutego 2011, 00:12

bo cza­sem cze­kamy na coś, co nig­dy się nie spełni... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 lutego 2011, 01:10

bo cza­sem prag­nienie i chęć by­cia kocha­nym, okłamu­je nasze ser­ce, myl­nie wska­zując, że to już miłość... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 lutego 2011, 01:36

mo­je zaufa­nie do otaczające­go mnie świata ma­leje z godzi­ny na godzinę...

...czy ludzie nie pot­ra­fią już być be­zin­te­resow­ni, szczerzy?

A może zaw­sze tak było, tyl­ko ja nie chciałam te­go widzieć? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 września 2010, 19:23

cza­sem war­to zat­rzy­mać się i spoj­rzeć za siebie, by upew­nić się, że idzie się dobrą drogą...


....w ra­zie po­myłki, pow­rotna dro­ga będzie krótsza 

myśl
zebrała 31 fiszek • 6 września 2010, 19:38

widząc cudze szczęście cie­szy­my się ra­zem z nim, ale jed­nocześnie uświada­miamy so­bie jak wiele nam do szczęścia brakuje...

bo szczęście to nie duże kon­to w ban­ku, mod­ny sa­mochód, piękny dom...
szczęście to mieć się do ko­go przytulić... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 lipca 2010, 11:16

po­zor­nie szczęśliwa...
a w środ­ku żal, sa­mot­ność, ból miłości

czy ktoś od­waży się zaj­rzeć w jej wnętrze, ukoić jej ból? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 lipca 2010, 00:40

Jej ser­ce ma wielką dziurę, którą załatać może tyl­ko praw­dzi­wa miłość mężczyzny... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 lipca 2010, 12:03
jagieenka

;(

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jagieenka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność